Đậu nành hạt/ Đỗ tương USA

Giá: 15,400đ
Thông tin sản phẩm:
  • Xuất xứ                       : Mỹ/Canada   
  • Đặc điểm                      : Loại I     Loại II     Loại III      Loại IV
  • Tỷ trọng hạt                 : 56          54           52             49
  • Tỷ lệ hạt hỏng (%)       : 2.0         3.0          5.0            8.0
  • Tỷ lệ tạp chất (%)        : 1.0         2.0          3.0            5.0
  • Tỷ lệ hạt vỡ (%)           : 10.0       20.0        30.0          40.0                
  • Tỷ lệ hạt khác mầu (%): 1.0         2.0          5.0            10.0