Dịch vụ kinh doanh kho bãi

- Nhận hàng và lập phiếu nhập.
- Phân loại hàng hoá.
- Bốc xếp hàng bằng xe nâng và cần cẩu.
- Nhận hàng, đóng gói và dán tem mác.
- Ðóng thùng hàng.
- Giao hàng và phân phối hàng khẩn.
- An ninh.
- Bảo hiểm.